Regulamin sklepu
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CAMBA

§ 1.Wstęp
Sklep internetowy „CAMBA” prowadzony jest w domenie www.camba.pl przez 
BUDRIK Iwona Rusch. z siedzibą w Orlu ul. Zamostna 58 a , 84-252 Orle ,
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Wejherowa
NIP 951-198-17-94, REGON 220441538, z którym kontakt możliwy jest pod adresem
e-mail:sklep@camba.pl lub pod numerem tel/faks.: 58 738-90-11 tel. kom: 694-889-110

§ 2.Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie;
2.Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; 
3.Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); 
4.Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie. Klient loguje się do swojego konta za pomocą ustalonego loginu (ciąg znaków identyfikujących Klienta spośród pozostałych klientów) i hasła (ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta w Sklepie); 
5.Kurier – profesjonalny operator pocztowy dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty; 
6. Produkt – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie; 
7.Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego CAMBA
8.Sklep – CAMBA za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych w Regulaminie, oferuje swoje Produkty do sprzedaży drogą elektroniczną;
9.Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1 ust.  niniejszego Regulaminu będący stroną Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w ramach Sklepu, będący jednocześnie administratorem strony internetowej Sklepu;
10.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z ramach Sklepu; 
11.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827); 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); 
13.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów. 

§3.
Informacje ogólne
1.Zamówienia składane w sklepie internetowym działającym pod adresem:  www.camba.pl realizowane są przez: BUDRIK Iwona Rusch

ul. Zamostna 58 A
84-252 Orle
NIP: 951-198-17-94 , REGON: 220441538
Adres e-mail: sklep@camba.pl
tel/faks.: 58 738-90-11, tel. kom: 694-889-110

2.Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, obowiązuje od dnia  01.09.2016  r. określa warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez BUDRIK Iwona Rusch - zwanej dalej Sprzedającym, przy zawieraniu umowy sprzedaży na odległość tj. poprzez witrynę znajdującą się pod adresem :www.camba.pl , zwaną dalej Sklepem, a także za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość (telefonu, telefaksu itp.).
3.Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedającego z Klientami umów sprzedaży produktów. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.camba.pl w formie umożliwiającej jego pobranie i wydrukowanie.
4.Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a)zasady dokonywania rejestracji Konta Klienta w ramach Sklepu;
b) warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu;
c) zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
5.Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Rejestracja Konta Klienta oraz złożenie Zamówienia przez Klienta wymaga potwierdzenia akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu . Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwi Klientowi złożenie Zamówienia.
6. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.
7. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
8.Utrwalenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej lub na innym trwałym nośniku specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkty wydruku warunków sprzedaży i faktury VAT.
9. Oferta Sklepu kierowana jest do konsumentów, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością
gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego) oraz do przedsiębiorców tj. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 Kodeksu cywilnego).
10.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a ponadto gdy klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają również przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§.4 Zasady korzystania ze Sklepu 
1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.
2. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego telefonicznie lub w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona telefonicznie lub w postaci elektronicznej wiąże kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
3. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy.
4. Sklep Internetowy zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania, aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez kupującego, kupujący powinien zawiadomić Sklep Internetowy o zauważonych rozbieżnościach. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle kupującemu skorygowaną treść umowy sprzedaży.
5.  Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
6.  Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach anulowania Zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem Zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
7.  Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem loginu oraz hasła, chyba że informacje o loginie lub haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom trzecim.
8.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego loginu lub hasła osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta poczty elektronicznej podanego przez Klienta przy okazji rejestracji Konta Klienta, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
9.  Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

§.5 Ochrona danych osobowych
1.Zarejestrowanie się w Sklepie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i przechowywanie przez Sprzedającego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wskazanie danych osobowych, podobnie jak rejestracja w sklepie jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację zamówienia.
2.  Sprzedający zapewnia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą służyły wyłącznie do realizacji zamówienia oraz – jeśli Klient wyrazi na to zgodę – do przekazywania mu informacji o nowych produktach i promocjach dostępnych w Sklepie.
3. W przypadku wyboru przez Klienta usług podmiotów zewnętrznych związanych z płatnościami online PayU dane Klientów w niezbędnym zakresie przekazane zostaną tymże podmiotom w celu realizacji wybranych świadczeń.
4.W żadnym innym wypadku dane osobowe Klientów nie są udostępniane lub odsprzedawane osobom trzecim.
5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
6. Na pisemne żądanie Klienta jego dane osobowe zostaną usunięte z bazy klientów, a konto w Sklepie internetowym zostanie zlikwidowane.

§ 6.Asortyment i ceny
1.Sprzedający zastrzega, iż kolorystyka prezentowanych produktów w zależności od rodzaju monitora i jego ustawień może nieznacznie różnić się od rzeczywistości. 
2.Cena produktu, który w chwili złożenia zamówienia przez Klienta nie  jest dostępny może ulec zmianie, o czym Klient zostanie powiadomiony. W takim przypadku Klient, po uprzednim zawiadomieniu Sprzedającego lub jego pracownika ma prawo zrezygnować z zamówienia
3.Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.
4.Promocje organizowane w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
5.Koszty związane z przesyłką towaru ponosi Klient, chyba że informacja przy opisie produktu stanowi inaczej.
6.Podane ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Klienta. Po wypełnieniu zamówienia przez Klienta koszt transportu jest mu wskazywany i doliczany do wartości zamówienia. Koszt transportu zależny jest od wagi i wielkości przesyłki, wybranego przez Klienta sposobu płatności, a także wybranej przez Klienta formy dostarczenia mu zamówienia (sposobu dostarczenia zamówienia).
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, czasowego ograniczenia dostępności produktów, wprowadzania bądź wycofania produktów z oferty bez podania przyczyny, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wprowadzania w nich zmian w każdym momencie.
8.Sprzedający zastrzega, że dostarczenie przesyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na związane z tym znacznie wyższe koszty możliwe jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i następuje w sposób indywidualnie uzgodniony z Klientem.

§ 7. Składanie oraz realizacja Zamówień 
1.Zakupy w Sklepie są dokonywane po uprzednim zarejestrowaniu się i wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia.
2.Zamówienia mogą być przyjmowane również telefonicznie, faksem oraz poprzez pocztę elektroniczną: sklep@camba.pl
3.Zamówienia w Sklepie można składać za pomocą elektronicznego formularza  lub poczty elektronicznej  przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, natomiast zamówienia drogą telefoniczną, faksem itp. można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
4.W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu.
5.Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz zakresu wybranych Produktów.
6.Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:
a)przedmiotu Zamówienia (nazwa Produktu, marka, kolor, ilość);
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy 
oraz kosztów dodatkowych (o ile występują)
c)wybranej metody płatności
d)sposobu i adresu dostawy Produktów
7.  W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8.Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane pocztą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu dwóch dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia.
Zamówienia, których z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania mogą być nie realizowane, o czym Klient jest niezwłocznie informowany poprzez wysłanie wiadomości na podany adres e-mail.
9.Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność zamówionych produktów w magazynie. W przypadku niedostępności części stanowiących przedmiot zamówienia produktów Klient jest informowany o możliwości realizacji części zamówienia, decyzję co do sposobu realizacji części zamówienia podejmuje Klient.
10.W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówienia uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedającego. Klient w potwierdzeniu złożenia zamówienia informowany jest o dostępności produktów promocyjnych objętych jego zamówieniem.
11.Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail: „Zamówienie przyjęte do realizacji”.
12.W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży telefonicznie, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży zostanie dostarczone Klientowi na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia Zamówienia. Sprzedawca informuje, że dla zachowania najwyższych standardów Obsługi Klienta i ze względów bezpieczeństwa wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z Infolinią są rejestrowane.
13.Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. 
Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
a)podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych
stanowiących miejsce doręczenia przesyłki.
b) braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia.

c)nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta.
d)obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywa nie się pod inną osobę;
14.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie z §5 ust. 11 Regulaminu, w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Sprzedawca będzie czynił starania, aby przed anulowaniem Zamówienia skontaktować się z Klientem celem jego potwierdzenia.

§ 8. Dostawa oraz formy płatności
1.Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2.Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów za pośrednictwem profesjonalnej usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera.
3. Przesyłka może zostać przesłana do Klienta w następujący sposób: 
a)Za pośrednictwem firmy kurierskiej stale współpracującej ze sprzedającym,
b)Za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez Klienta.
4. Koszty dostawy dostępne są na stronie internetowej Sklepu w zakładce:„Koszty dostawy”
5..Należności za zamówione produkty regulowane są w następujący sposób: 
a) przy odbiorze przesyłki - płatne gotówką u kuriera,
b) tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazanym w elektronicznym formularzu zamówienia, w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej Sklepu oraz w ust. 4 niniejszego paragrafu.
c)szybkim przelewem internetowym w systemie płatności online PayU
6. Przy zamówieniach przekraczających 3.000,00 zł Sprzedający ma prawo zażądania zadatku w wysokości 15% wartości zamówienia (w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego), jako zabezpieczenie kosztów realizacji zamówienia.
7.Płatności przelewem lub kartą kredytową winny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego Bank MILENNIUM: 57 1160 2202 0000 0001 5098 1054
W tytule przelewu prosimy podać nr zamówienia lub imię i nazwisko kupującego.

5.W przypadku wybrania przez Klienta jako metody płatności przedpłaty wykonywanej za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych, realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania płatności od operatora systemu płatności elektronicznych.
6. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania Klientowi potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu. Sprzedawca podejmuje starania aby Zamówienia przyjęte do realizacji w dni robocze do godz. 13.00 zostały doręczone następnego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć do 3-4 dni roboczych. 
2.W każdym jednak przypadku zgodnie z art. 543 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest wydać mu Produkt, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić 
o tym fakcie Sprzedawcę.
8. W przypadku nie zastania Klienta pod wskazanym przez niego adresem doręczenia zamówienia, Kurier podejmie dwie kolejne próby dostarczenia przesyłki z Zamówieniem.

§ 9. Reklamacje i zwroty
1.Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt  13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta” przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć konsumentowi rzeczy bez wad.
2.Klient zobowiązany jest do przechowywania i wykorzystywania produktów w sposób i w warunkach zapewniających zachowanie ich właściwości, zgodnie z ewentualnymi informacjami i wskazaniami podanymi w załączonych do produktów materiałach informacyjnych. W przypadku produktów wymagających okresowej konserwacji Sprzedający dołącza do produktu stosowną informację o konieczności i częstotliwości przeprowadzania konserwacji oraz o zalecanych środkach konserwujących. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy wady produktów powstały z winy Klienta wskutek składowania, wykorzystania produktów w nieodpowiedni sposób lub niewłaściwej ich konserwacji.
3.Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawem wykorzystanie produktów zakupionych u Sprzedającego.
4.Klient zobowiązany jest w każdym przypadku do wykonania aktów staranności związanych z odbiorem produktów. Przez akty staranności rozumie się sprawdzenie towaru pod względem ilościowym i jakościowym w obecności kuriera, w razie stwierdzenia szkody spisanie stosownego protokołu na okoliczność szkody oraz pokwitowanie odbioru przesyłki. 
5.  W przypadku gdy opakowanie dostarczanego klientowi towaru nosi widoczne ślady uszkodzenia mogące świadczyć o uszkodzeniu przesyłanej zawartości Klient proszony jest o nieodbieranie przesyłki. W takim wypadku na liście doręczającym należy umieścić adnotacje, że odmowa nastąpiła z powodu jej uszkodzenia. Adnotacja ta musi zostać potwierdzona własnoręcznym podpisem. Jednocześnie prosimy o poinformowanie obsługi Sklepu o zaistniałej sytuacji za pomocą poczty elektronicznej na adres email: reklamacje@camba.pl lub telefonicznie pod numerem tel/faks.: 58 738-90-11 tel. kom:694-889-110
6.  Klientowi przysługują uprawnienia  z tytułu rękojmi lub gwarancji. W przypadku gdy klient stwierdzi, że zakupiony towar jest wadliwy przysługuje mu prawo do skorzystania (zależnie od dokonanego wyboru) z uprawnień przyznanych mu na mocy udzielonej gwarancji (w tym przypadku odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi podmiot jej udzielający) lub z tytułu rękojmi (odpowiedzialność względem Klienta ponosi Sprzedający). Uprawnienia z tytułu gwarancji oraz uprawnienia z tytułu rękojmi są od siebie niezależne.
7.  Dla zachowania uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji oraz rękojmi zaleca się wysłanie zawiadomienia o dostrzeżonych wadach na adres e-mail poczty elektronicznej Sprzedającego: reklamacje@camba.pl. Możliwe jest również pisemne zgłoszenie roszczenia na adres siedziby Sprzedającego. W celu ustalenia sposobu rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia a także przyspieszenia procedury, uprasza się o jak najdokładniejsze opisanie stwierdzonych wad i usterek.
8.  W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadach lub usterkach Sprzedający ustosunkuje się do roszczenia Klienta i w przypadku jej zasadności przedstawi sposób jego uwzględnienia.
9.  W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi, przesłanie przez niego wadliwego towaru, jak i przesłanie do niego towaru naprawionego lub towaru wymienionego odbywa się na koszt Sprzedającego wyłącznie przy reklamacjach uznanych za zasadne.

10. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

11. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: numer zamówienia,

dane Klienta,
nazwę uszkodzonego towaru,
opis uszkodzenia,
zdjęcia obrazujące uszkodzenie (celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji),
protokół szkodowy spisany z kurierem (celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji)
12. W przypadku Klientów nie posiadających statusu konsumenta konieczne jest, przy zgłoszeniu ujawnionej/wykrytej wady produktu, wskazanie kiedy (określenie daty) doszło do ujawnienia się/wykrycia wady.

§ 10. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży 
1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. 
2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być skierowane do Sprzedającego w formie elektronicznej, na adres e-mail: reklamacje@camba.pl, lub formie pisemnej na adres Sprzedającego: ul. Zamostna 58 a , 84-252 Orle. Celem usprawnienia Państwa obsługi prosimy, w miarę możliwości, o korzystanie z drogi elektronicznej, co przyspieszy rozpoznanie Państwa sprawy.
4.Uprawnienie realizowanie jest poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W ciągu kolejnych 14 dni (licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy) konsument zobowiązany jest do odesłania na adres siedziby Sprzedającego zakupionego towaru, po uprzednim ustaleniu ze sprzedającym sposobu odesłania towaru.
5. Treść oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępna jest w formie edytowalnego załącznika do niniejszego Regulaminu – Formularza odstąpienia od umowy.
6. Zwracany produkt nie może nosić śladów zużycia, używania lub uszkodzenia i musi być zwrócony w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu. Przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży oraz przesyłki wysłane na koszt Sprzedającego nie będą przez Sprzedającego przyjmowane. Zwroty są możliwe tylko po okazaniu paragonu fiskalnego / faktury VAT.
7. Wysyłka towaru do zwrotu powinna zostać ustalona i potwierdzona drogą mailową lub telefoniczną.
8. Zwracany produkt powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu.
9. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny nastąpi w sposób z nim ustalony w terminie 14 dni od dnia nadejścia produktu podlegającego zwrotowi. Zwrot pieniędzy następuje po sprawdzeniu produktu przez Sprzedającego.  
10. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy (koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”. 
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru do którego dochodzi wskutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego produktu. 
12. Sprzedający dokonuje weryfikacji stanu zwracanego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.
13. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta  płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy   (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. 
14. Sprzedający dokona zwrotu należności w sposób wskazany przez konsumenta (z ewentualnym potrąceniem dodatkowych kosztów dokonania zwrotu – w przypadku wyboru takiego sposobu zwrotu należności przez konsumenta) w ciągu 14 dni od otrzymania zwracanego towaru.

Zgodnie z treścią przepisu art. 12 ust. 1 pkt  21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta” informujemy, że w przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub innych form nierespektowania uprawnień przysługujących konsumentom, Klient posiadający status konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Organem właściwym w takiej sytuacji jest właściwy miejscowo (ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta) Miejski lub Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów.

§ 11. Postanowienia końcowe 
1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
4. Sprzedawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, rozszerzenie usług świadczonych przez Sprzedawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na obecnych warunkach. Sprzedawca poinformuje Klientów o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną (na wskazane w Koncie Klienta lub przy składaniu Zamówień adresy poczty elektronicznej), co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zwartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. 
5.Zamówienia złożone przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu będą  realizowane  na postawie dotychczasowego Regulaminu zaakceptowanego przez Klienta w dniu złożenia Zamówienia. 
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 sierpnia 2016 roku. 

Wzór formularza odstąpienia od umowy 
 
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. 
 
SKLEP CAMBA
UL. Zamostna 58 a 
84-252 Orle
Tel 58-738-90-11

Ja/My(*)  ....................................................................................................... niniejszym
informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
….............................................................................................................................

Proszę o zwrot kwoty............................................zł(słownie:.......................................................)
przekazem pocztowym na adres .........................................................................................
lub na konto nr...............................................................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)...............................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ...............................

Adres konsumenta(-ów):................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ...............................

Data: ...............................

Pobierz oświadczenie w wersji pdf
Pobierz formularz reklamacyjny